Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Vrpolje

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje Klasa: 023-01/10-01/52, Urbroj: 2178/11-01/10-1 od 15. rujna 2010.g. i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje Klasa: 023-01/18-02/35, Urbroj: 2178/11-01/18-1 od 26. lipnja 2018. godine raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

 na radno mjesto:

– SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR

– 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

TEKST NATJEČAJA

Skip to content