Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 28. sjednice Općinskog vijeća

Za četvrtak, 26. rujna 2019. godine u 20:30 sati je sazvana 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju.

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2019. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2019. – 2021. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2019. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovinu neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2019. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine Vrpolje za 2019. godinu,
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2019. godine,
9. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
10. R a z l i č i t o.

Skip to content