Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) članka 6. i stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11., 64/15. i 112/18.), i članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ broj 12/14. i 10/15.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje, Klasa: 372-01/22-01/14, Urbroj: 2178-11-02-22-1 od 31. listopada 2022. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Vrpolje

Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja u javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ i na službenoj stranici Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr), odnosno do 19. studenog 2022. godine.

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA VRPOLJE, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje sa naznakom „ ne otvaraj – Javni natječaj za zakup poslovnog prostora „ ili se predaju u istom obliku na urudžbeni zapisnik Općine Vrpolje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponude će se otvarati na javnoj sjednici Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Vrpolje, (koje je ujedno i Povjerenstvo za otvaranje ponuda ) i to dana 22. studenoga 2022.g. u 14,00 sati u prostorijama Općine Vrpolje , Trg dr. Franje Tuđmana 1,a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Općinska načelnica Općine Vrpolje uroku od 15 dana od dana zaključenja Javnog natječaja.

Sve ostale obavijesti i informacije te dogovor o razgledavanju poslovnih prostora mogu se dobiti na telefon 035/439-109 u radnom vremenu od 8,00 – 13,00 sati svakim radnim danom.

Tekst Javnog natječaja

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content