Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/23-01/10
Urbroj : 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 21. studenog 2023. godine

PREDMET :  27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

Sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 27. STUDENOG 2023. godine u 20,30 sati

Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika o radu 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  2. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje,
  3. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje,
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrpolje za 2024. godinu,
    Tekst Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
  6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Vrpolje,
  7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  8. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Skip to content